Dataskyddsförklaring

1. Översikt över dataskydd

Allmänna upplysningar

De följande upplysningarna ger en överblick över vad som sker med dina personuppgifter när du besöker vår hemsida. Personupplysningar är alla upplysningar som kan tillskrivas dig personligen. Detaljerad information om ämnet dataskydd finner du nedan.

Behandling av personuppgifter på vår hemsida

Vem ansvarar för behandlingen av personuppgifter på denna hemsida (personuppgiftsansvarige)?

Databehandlingen på denna hemsida sker via operatören av hemsidan. Dennes kontaktuppgifter finner du i hemsidans impressum.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas först och främst genom att du meddelar dessa. Detta kan t.ex. handla om uppgifter som du lämnar i kontaktblanketten.

Andra uppgifter registreras automatiskt av våra IT-systemer vid ditt besök på hemsidan. Detta är framförallt tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidspunkten för ditt besök). Registreringen av dessa uppgifter sker automatiskt i det ögonblick som du besöker vår hemsida.

Till vilket ändamål används dina uppgifter?

En del av upplysingarna registreras för felfri drift av hemsida. Andra uppgifter kan användas till analysen av ditt bruk av hemsidan.

Vilka rättigheter har du avseende dina personuppgifter?

Du har alltid rätt till vederlagsfri information (tillgång) om ursprung, mottagare och ändamål av dina insamlade personuppgifte. Du har vidare rätt att kräva rättelse, blockering eller radering av dina personuppgifter. Vidrörande detta samt andra frågor avseende ämnet dataskydd kan du alltid vända dig till oss på andressen angiven i hemsidans impressum. Dessutom har du rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vidare har du under vissa förutsättningar rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Närmare information finner du nedan under rubriken ”rätt till begränsning av behandling”.

Analys-verktyg och tredje parts verktyg

Vid besöket på vår hemsida kan ditt surfande evalueras statistiskt. Detta sker först och främst via kakor och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfande sker i regel anonymt; surfandet kan inte föras tillbaka till dig. Du kan förhindra analysen genom att motsäga denna eller genom att inte använda särskilda verktyg. Detaljerad information finner du nedanför.

Du kan motsäga analysen. Information om möjligheterna till motsägelse finner du nedanför.

2. Allmänna upplysningar och obligatorisk information

Dataskydd

Operatören som driver de här sidorna, tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter förtroligt och enbart enligt de tillämpliga lagbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring.

När du använder denna hemsida insamlas olika personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. Denna dataskyddsförklaring förtydligar, vilka uppgifter som insamlas och till vad dessa används. Den förtydligar också till vilka ändamål detta sker.

Vi gör uppmärksam på att överföring av data via internet (t.ex. vid e-mejl kommunikation) kan ha säkerhetsmässiga luckor. Ett fullständigt skydd av upplysningar mot åtkomst för tredje part är inte möjligt att åstadkomma.

Upplysningar om den personuppgiftsansvarige

Den personuppgiftsansvarige för behandlingen av personuppgifter på denna hemsida är:

TYSKRET Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Rothenbaumchaussee 95
D-20148 Hamburg

Delägare: Christoph Schulze, Dr. Axel B. Röpke, Dr. Matthias Laas

Telefon: +49 40 357534-0
E-mejl: kontor@tyskret.com

Personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-mejl adresser, m.m.).

Återkallande av ditt samtycke till behandling av personuppgifter

Många databehandlingsåtgärder är endast tillåtna med ditt uttryckliga samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. För att återkalla ditt samtycke är det tillräckligt att skicka ett kort e-mejl till oss. Återkallandet påverkar inte lagligheten av databehandlingen som grundades på ditt samtycke innan det återkallades.

Rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter särskilda fall samt mot direkt marknadsföring (art. 21 Europeiska Dataskyddsförordningen – GDPR)

Om behandlingen av personuppgifter sker på grund av art. 6 st. 1 bokstav e) eller f) GDPR har du alltid rätt att göra invändningar mot den av skäl som hänför sig till din specifika situation; detta gäller även profilering i den utsträckning den baserar på dessa föreskrifter. Respektive rättsgrundlag som behandlingen baserar på finner du i denna dataskyddsförklaring. Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvitt vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (invändning enligt art. 21 st. 1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har samband med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder kommer dina personuppgifter inte längre behandlas för sådana ändamål (invändning enligt art. 21 st. 1 GDPR).

Rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid fall av överträdelse av GDPRs regler har den drabbade personen rätt att inge klagomål vid den behöriga tillsynsmyndigheten, särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks. Rätten till klagomål berörs inte av annan administrativ eller rättslig prövning respektive rättsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att får ut de personuppgifter, som rör dig och som vi bearbetar automatiskt med ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal, i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Om du önskar en direkt överföring till en annan personuppgiftsansvarig har du rätt till detta endast om detta är tekniskt möjligt.

SSL- respektive TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av förtroligt innehåll, som t.ex. beställningar eller förfrågor som du skickar till oss som hemsidans operatör använder denna hemsida en SSL- respektive TLS-kryptering. En krypterad uppkoppling signaliseras genom att webbläsarens adressrad byter från ”http://” till ”https://” och en lås-symbol visas i webbläsarens adressrad.

När SSL- respektive TLS-krypteringen är aktiverad, kan data som du sänder till oss inte läsas av tredje part.

Rätt till bekräftelse, blockering, radering

Inom de lagliga bestämmelserna har du alltid rätt till att vederlagsfritt få bekräftelse på huruvida personuppgifter som vidrör dig håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna och erhålla information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt ändamålen med behandlingen samt begära rättelse, blockering eller radering av dessa. Avseende detta eller andra frågor kring personupplysningar kan du alltid ta kontakt med oss via adressen som är angiven i impressumet på denna hemsida.

Rätt till begränsning av behandling

Du ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För att utöva din rätt kan du alltid ta kontakt med oss via adressen som är angiven i impressumet på denna hemsida. Rätten att kräva begräsning av behandlingen föreligger i följande fall:

  • Om du bestrider dina behandlade personuppgifters korrekthet behöver vi i regel tid för att kontrollera detta. För den tid som kontrollen varar har du rätt att kräva begränsning av dina behandlade personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter var/är olaglig har du rätt att begära begränsning av deras användning istället av radering.
  • Om vi inte behöver dina personuppgifter för andamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av deras användning istället för att begära radering.
  • Om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter enligt art. 21 st. 1 GDPR skall en avvägning mellan dina och våra intressen vidtas. Medan denna kontroll pågår hat du rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk person rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmäninteresse för Europeiska Unionen eller för en medlemsstat. Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk person rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmäninteresse för Europeiska Unionen eller för en medlemsstat.

3. Dataskyddsombud

Lagligt föreskrivet dataskyddsombud

Vi har utnämnd följande dataskyddsombud för vårt företag:

Stephanie Sørensen-Aue
TYSKRET Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Rothenbaumchaussee 95
D-20148 Hamburg

Telefon: +49 40 357534-0
E-mejl: datenschutz@tyskret.com

4. Datainsamling på vår hemsida

Kakor (Cookies)

Hemsidan använder delvis så kallade kakor. Kakorna skadar inte din dator och innehåller inga virus. Kakorna används för att göra våra sidor användarvänliga, effektiva och säkra. Kakor är små textfiler, som sparas på din dator och din webläsare.

De flesta kakor vi använder är så kallade ”Sessions-cookies”. De raderas automatiskt efter att du har använt vår hemsida. Andra kakor blir kvar på din dator tills du tar bort dem. Kakorna gör det möjligt för oss att känna igen din webläsare vid nästa besök.

Du kan ställa in din webläsare så att den informerar om när kakor används och att den bara tillåter användandet i enskilda fall, att den accepterar kakor i särskilda fall eller att den allmänt inte accepterar kakor samt att den automatiskt raderar alla kakor när du stänger av din webläsare. Om kakorna är avaktiverade, kan det hända att hemsidans funktioner blir inskränkta.

Kakor som är nödvändiga för genomförande av elektronisk kommunikation eller för att tillhandahålla vissa funktioner, som du önskar (t.ex. varukorgfunktion), lagras på grund av art. 6 st. 1 bokstav f) GDPR. Hemsidans operatör har ett berättigat intresse av lagringen av kakorna för att tillhandahålla sina tjänster felfritt och optimerat. Såvitt andra kakor (t.ex. kakor för analysen av ditt surfande) lagras, behandlas dessa särskilt i denna dataskyddsförklaring.

Server-Log-Filer

Tjänsteleverantören till dessa sidor gör anspråk på och sparar automatiskt information i så kallade service-log-filer som din webläsare automatiskt förmedlat till oss. Dessa är

  • webläsare/ version av webläsare
  • använt operativsystem
  • Referrer URL
  • Hostnamn på den använda datorn
  • Tidpunkt för förfrågan
  • Använd IP-adress

Dessa uppgifter kopplas inte ihop med uppgifter från andra källor.

Insamlingen av dessa data utförs på grund av art. 6 st. 1 bokstav f) GDPR. Operatören till hemsidan har ett berättigat intresse av att hemsidan representeras tekniskt felfritt och optimeras – för detta ändamål måste server-log-filer behandlas.

Kontaktformulär

Om du kontaktar oss via kontaktformuläret, kommer dina personuppgifter ur det formuläret samt dina kontaktuppgifter att sparas enbart för att bearbeta din förförfrågan och om det skulle komma att behövas, för vidare bearbetning av ditt ärende. Dessa uppgifter lämnar vi inte vidare utan att du har samtyckt till det.

Behandlingen av personuppgifterna sker således enbart på grund av ditt samtycke (art. 6 st. 1 bokstav a) GDPR). Du kan alltid återkalla ditt samtycke. För att utöva denna rätt, är det tillräckligt att du informerar oss via e-mejl. Återkallandet påverkar inte lagligheten av databehandlingen som grundades på ditt samtycke innan det återkallades.

Personuppgifterna som du fyllde i kontaktformuläret lagras tills du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagringen eller tills ändamålet för lagringen faller bort (t.ex. efter vi har avslutat din förfrågan). Detta gäller med förbehåll för lagliga bestämmelser – särskilt lagliga uppbevaringsfrister.

5. Analys-verktyg och direkt marknadsföring

Google Analytics

Denna websidan använder sig av Google Analytics tjänster när det gäller webanalyser. Den som erbjuder tjänsten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder sig av så kallade ”kakor”. Detta är textfiler, som sparas på din dator, vilka gör det möjligt att analysera ditt användande av hemsidan. Den information som kakorna producerar om ditt användande brukar vanligtvis överföras till Googles servrar i USA och Lagras där.

Lagringen av Google-Analytics-kakor och användningen av detta analys-verktyg sker på grund av art. 6 st. 1 bokstav f) GDPR. Operatören av hemsidan har ett berättigat intresse av användarnas användande för att kunna optimera sin hemsida och sin direkta marknadsföring.

IP anonymisering

Vi har aktiverat funktionen ”IP-anonymisering” på denna hemsida. Inom Europeiska Unionens medlemsstater och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet blir din IP-adress kortat av Google innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs hela adressen till Googles servrar i USA och kortas sedan där.

I uppdrag av det denna hemsidans operatör använder Google dessa uppgifter för att analysera användandet av hemsidan och för att sammanställa rapporter om hur sidan används och annat som har med nyttjandet av hemsidan och nätet i samband med tjänster från denna sida att göra. Din IP-adress som Google Analytics insamlar från din webbläsare samkörs inte med andra uppgifter från Google.

Webbläsare-plugin

Du kan förhindra lagring av kakorna genom respektive inställning i din webblösare. Vi upplyser dock om att detta kan leda till att inte alla hemsidans funktioner kan fullt utnyttjas. Vidare kan du förhindra insamlingen och överföring av uppgifterna som kakorna skapade (inkl. IP-adress) och är relaterade till din användning av vår hemsida, till Google, genom att ladda ned och installera följande plugin till din webbläsare so: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot datainsamlingen

Du kan förhindra att dina uppgifter insamlas av Google Analytics genom att klicka på följande länk. Genom detta sätts en ”opt-out-kaka” som förhindrar att dina uppgifter insamlas vid framtida besök av denna hemsida: Avaktivera Google Analytics.

Mer information om Google Analytics hantering av användarnas personuppgifter finner du i Googles dataskyddsförklaring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Databehandling genom personuppgiftsbiträde

Vi har tecknat ett avtal om bearbetning av personuppgifter genom Google som personuppgiftsbiträde och lever upp till de stränga krav som de tyska dataskyddsmyndigheterna ställer vid användande av Google Analytics.

Demografiska egenskaper vid Google Analytics

Denna hemsida använder funktionen ”demografiska egenskaper” i Google Analytics. Genom detta kan rapporter tas fram som innehåller uppgifter om besökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från Googles intresse anpassde reklam samt av uppgifter från tredje part. Dessa data kan inte kopplas till någon specifik person. Du har möjlighet att alltid avaktivera denna funktion i ditt Google-konto eller generellt invända mot insamling av dina personuppgifter genom Google Analytics som framgår av punkten ”invändning mot datainsamlingen” ovan.

6. Plugins och verktyg

Google Web Fonts

För en konsekvent prestation använder sig denna hemsida av så kallade Web Fonts som tillhandahålls av Google. När en sida hämtas, laddar webbläsaren de nödvändiga skrifterna från Google till cache för att kunna visa texter och skrifter korrekt.

Om din webbläsare inte stödjer Web Fonts, används istället ett standardskrift å din dator.

Ytterligare information om Google Web Fonts finner du på https://developers.google.com/fonts/faq och i Google dataskyddsförklaring: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Denna hemsida använder sig av karttjänsten Google Maps via ett API. Tjänsten erbjuds av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information blir i regel överfört till en av Googles servrar i USA och lagras där. Operatören av denna hemsida har ingen påverkan på denna dataöverförsel.

Användningen av Google Maps sker med anledning av ett attraktivt utseende av vår hemsida och för att det ska vara lätt att hitta till de orter som anges på vår hemsida. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 st. 1 bokstav f) GDPR.

Mer information om hanteringen av användaruppgifter finner du i Googles dataskyddsförklaring: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.