Vi afslutter vores lille serie med et afsnit om direktørens pligter når selskabets er i krise, særlig når kassen er tom og selskabet skal anmelde konkurs. Desuden laver vi et kort resumé: For selvom direktøren har mange risici, er det alligivel en spændende opgave med mange muligheder og chancer. Og mange risici kan forsikres.

 

Når selskabet er i krise

Det er Geschäftsführerens hellig forpligtigelse, at holde sig konstant underrettet om selskabets økonomiske situation. Hvis et GmbH ikke længere forventes at kunne betale de forfaldne fordringer med likvide midler, anses selskabet som betalingsudygtig. Hvis selskabets kunder lider tab, fordi de har indgået aftale med et betalingsudygtigt GmbH, hæfter selskabets Geschäftsführer personligt for tabet – så nemt og entydig er det.

 

Havde GmbH-Geschäftsführeren nemlig opfyldt sin forpligtigelse til at anmelde det betalingsudygtige selskab konkurs, ville aftalen med kunden slet ikke være kommet i stand. I det omfang, GmbH’et (eller boet) ikke indfrier kundens krav, skal Geschäftsführer personlig erstatte skaden, siger GmbH-lovens § 64.

 

Ingen yderlig betalinger, når kassen er tom

Det samme gælder når selskabet anses som værende insolvent. Det er tilfældet, når det efter omstændighederne er overvejende sandsynligt at formuen – beregnet ud fra en fortsættelse af driften, den såkaldte going concern – ikke længere dækker de eksisterende krav.

 

Hvornår helt præcis ovennævnte forudsætninger er tilstede og om og hvilke undtagelser der findes, er genstand for mange juridiske stridsspørgsmål. Det kan kun anbefales, at indhente god råd i god tid, inden det er for sent.

 

Pligten til at anmelde konkurs

Det gælder især, fordi der truer alvorlige straffe for ledelsen: Hvis selskabet er betalingsudygtig eller insolvent, skal ledelsen anmelde konkurs uden unødig ophold, allersenest inden for tre uger. Hvis ikke det sker, er strafferammen op til tre års fængsel og bødestraf i ubegrænset omfang, siger InsO (insolvenslovens) § 15a.

 

Så der er mange grunde at være varsom, allerede når krisen tegner sig i horisonten.

 

Konklusion

At være Geschäftsführer i et tysk GmbH volder betydelig flere personlige risici end det er tilfældet for en direktør i et dansk ApS. Der er fx risikoen for erstatningskrav fra selskabet eller i værste tilfælde også straffeansvar, hvis der er tale om alvorlige forsømmelser. Men der findes – heldigvis – muligheder for at begrænse risici i videst mulige omfang.

 

Lønnen må ikke kun være erstatning for svi og smerte

 

For det første kan selskabet tegne en D&O-forsikring (se ovenfor), for det andet kan det kun anbefales, at Geschäftsführeren allierer sig med juridisk og skattemæssige assistance lige fra starten. Det gælder især, hvis man ikke er på dus med reglerne i et fremmed land.

 

Det lyder måske som om den skrivende advokat kun er interesseret i at skaffe større honorar til sig selv. Men tværtimod, det er helt forkert: Advokater tjener betydelig flere penge, når det er gået galt og det gælder om at forsvare klienten mod retsforfølgning, om det nu er over for statsadvokaten, skattekontor, aktionærer eller andre kreditorer.

 

Som A.P. Møller allerede sagde i tidernes morgen: „Intet tab skal os ramme, som ved rettidig omhu kunne afværges“.

 

Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til

Ingo Schmidtmann

Maximilian Juncker

 

Photo by Hunters Race on Unsplash, reformatted